Kısmi Kasko Hasarları İçin Gerekli Belgeler • Beyan / kaza zaptı / anlaşmalı kaza tespit tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu
• Beyan / kaza zaptı / anlaşmalı kaza tespit tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu
• Ruhsat aslı (Trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli)
• Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
• Araç üzerinde rehin / haciz / tedbir olmadığına dair emniyet müdürlüğü yazısı
• Satış vekaletnamesi
• Tam hasar işlemleri mutabakatname ve taahhütnamesi
• Araç anahtarları
• Muvafakatname (Araçta rehinli alacaklı olduğunda)
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu
• Çalınma / hırsızlık müracaat tutanağı
• Aracın bulunamadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Aracın bulunamadığına dair karakol yazısı
• Araç üzerinde rehin / haciz / tedbir olmadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Aracın dosyasının kapatıldığına dair vergi dairesi yazısı
• Çalıntı kaşeli ruhsat
• Satış vekaletnamesi
• Tam hasar işlemleri mutabakatname ve taahhütnamesi
• Taahhütname
• Araç anahtarları
• Muvafakatname (Araçta rehinli alacaklı olduğunda)
• Kaza zaptı / anlaşmalı kaza tespit tutanağı
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
Şirketimizde işlem gören kasko veya trafik hasar dosyası mevcutsa; • Dosya numarası ile hak sahibi IBAN bilgisi içerir başvuru beyanı • Şirketimizde işlem gören kasko veya trafik hasar dosyası mevcut değilse; • Hak sahibi IBAN bilgisi içerir başvuru beyanı • Onarım kaskodan yapıldı ise eksper raporu • Onarım fotoğrafları • Ruhsat örneği • Kaza tutanağı • Aracın kilometresini gösterir belge
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl - İlçe)
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Veraset ilamı
• Müteveffanın gelir ve mesleğini gösterir resmi belge • Otopsi raporu
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl - İlçe)
• Ölüm raporu
• Veraset ilamı
• Nüfus aile tablosu
• Ölenin mesleği ve gelir durumunu gösteren resmi belge (Bordro, vergi levhası vb.) • Muvafakatname (Sigortalıdan)
• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl - İlçe)
• Fotoğraflar
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Fatura
• Ölüm raporu • Veraset ilamı • Nüfus aile kaydı tablosu
• Epikriz raporu
• Maluliyet durumu poliçe cetvelinde yer almıyorsa tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
• Tedavi giderleri faturasının veya makbuzlarının aslı
• Epikriz raporu
• Eczaneden alınan onaylı reçete
• Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası • Kazaya ilişkin tutanak • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı • Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri • Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), • Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı • Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları • Asansörün bakım anlaşması kopyası • “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi (Mağdur kişinin vefatı halinde yasal mirasçıları – mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba) tarafından imzalanmış aslı
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı • Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler • Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri • Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.) • Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı • Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu • “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi (Mağdur kişinin vefatı halinde yasal mirasçıları – mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba) tarafından imzalanmış aslı
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda: • İş kazasıyla ilgili tutanaklar, beyanlar • İş güvenliği müfettiş raporları • Hastane kesin raporu (Yaralanma, maluliyet) • Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu • Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler) • Maluliyet durumunda aktüer hesabı • Gerek işçi, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası • İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu • Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde düzenlenen ibraname • “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur işçi tarafından imzalanmış aslı ¥ Kaza tarihi itibari ile sigortalı işletmede çalışan tüm çalışanlara ilişkin SGK tahakkuk fişleri • Kaza geçiren işçinin işe giriş bildirgesi • Kaza geçiren işçinin taşeron çalışanı olması halinde taşeron sözleşmesi • Kaza geçiren işçinin aldığı iş güvenliği eğitim belgeleri
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar, beyanlar • İş güvenliği müfettiş raporları • Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu • Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler) • Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası • İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu • Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde düzenlenen ibraname • Veraset ilamı • Nüfus aile tablosu • Ölüm raporu, • Kaza tarihi itibari ile sigortalı işletmede çalışan tüm çalışanlara ilişkin SGK tahakkuk fişleri • Kaza geçiren işçinin işe giriş bildirgesi • Kaza geçiren işçinin taşeron çalışanı olması halinde taşeron sözleşmesi ¥ Kaza geçiren işçinin aldığı iş güvenliği eğitim belgeleri • “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur işçinin yasal varisleri tarafından imzalanmış aslı
• Mesleki Hastalık Hastanesi’nden mesleki hastalık teşhisinin yapılmış olması
• İşçinin hangi tarih aralığında sigortalı iş yerinde çalıştığının belgelenmesi
• İşçinin başka firmalarda çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgi – çalıştı ise nerede, hangi görevde, hangi dönemlerde çalıştı bilgisi
• Hastane kesin raporu (Maluliyet)
• Sağlık Açık Rıza Beyanı’nın işçi tarafından imzalanması
• İşçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• İşçinin işe giriş bildirgesi
• İşçinin sigortalı iş yerindeki görevleri (Tarih aralıkları ile birlikte)
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca işçiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı
• Gerek işçi, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde düzenlenen ibraname • Mağdur işçinin işe giriş bildirgesi
• Mağdur işçinin aldığı iş güvenliği eğitim belgeleri
• Mağdur işçinin işe girişindeki ve periyodik yapılan sağlık kontrollerinde muayene formları, mağdur işçinin SGK hizmet dökümü (Hangi firmalarda hangi sürelerde çalıştığını gösteren belge)
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur işçi, işçinin vefatı halinde mağdur işçinin mirasçıları tarafından imzalanmış aslı
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura vs.)
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları
• Eksper raporu • Hatalı akaryakıt alımına ilişkin fatura - fiş • Tamir faturası • Beyan (Araç sahibinin ve sigortalının) • Hatalı akaryakıt dolumunu yapan personelin maaş bordrosu (Hasar tarihinde geçerli olan) • Ruhsat • Sigortalıya ödeme yapılabilmesi için araç sahibinin yazılı muvafakatı
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Hastane kesin raporu (Yaralanma, maluliyet)
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Maluliyet durumunda aktüer raporu
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi tarafından imzalanmış aslı
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
¥ Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noter tarafından düzenlenen ibraname
• Veraset ilamı
• Nüfus aile tablosu
• Ölüm raporu
• Aktüer hesabı
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişinin mirasçıları tarafından imzalanmış aslı
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı • Sigortalının yazılı beyanı • Epikriz raporu (Doktorun / başka bir doktor da müdahale de bulunmuşsa ilgili doktorun / hastanenin ayrı ayrı) • Ameliyat notu • Protokol defteri • Hasta bilgilendirme / onam formu • Elektronik ortamda tutulan kayıtlar • Konsultasyon raporu • Mahkeme, bakanlık ve teftiş kurulu yazışmaları ¥ Hastaya kesilen fatura kopyası ¥ Laboratuvar sonuçları ¥ Sevk belgesi ¥ Hastane çıkış belgesi ¥ Sigortalı doktorun uzmanlık belgesi, diploması ¥ “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi (Mağdur kişinin vefatı halinde yasal mirasçıları – mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba) tarafından imzalanmış aslı
• Sigortalımızın mükellefi ile arasındaki sözleşme
• Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları
• Sigortalımızın yazılı beyanı
¥ Mükellefin sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge
• Tahakkuk eden ceza belgesi
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Vergi dairesine bildirilen isim listesi (Gelir Vergisi Beyannamesinin arkasında da ayrıca bulunur)
• Ceza ödeme dekontu
• Mükellef ile YMM arasında yapılan sözleşme ve damga vergisi beyannamesi
• Sigortalımızın yazılı beyanı
• YMM’nin düzenlediği rapor ve raporu düzenleme aşamasında kullanılan çalışma kağıtları YMM sorumluluk raporu ¥ Tahakkuk eden ceza belgesi
• İncelemenin başlamasından önce iletilen defter ve belge isteme yazısı
• İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren yazının ilgili maliye denetçisinden temin edilmesi
• Defter ve belge teslim tutanağı
• Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu / tutanaklar
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• YMM tarafından ödeme emrine itiraz için hazırlanan dava dilekçesi
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Sorumlu değerleme uzmanının lisans fotokopisi
• Gayrimenkul icra yoluyla satılmışsa, ilgili belge
• Krediden doğan toplam borç tutarını, ipotek tutarını belgeleyen ekstre
• Hataya konu olan değerleme raporu
• Düzeltilmiş değerleme raporu
• Sigortalımızın yazılı beyanı
• Mağdur üçüncü şahısların sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler • Kredi veren kuruluşun kredi borçlusuna karşı olan talep ve dava haklarının Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devir ve temlik etmesi • Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Değerlemeye ilişkin kıymet tapusu

Tüm başvurularda:
• İş güvenliği uzmanına gelen rücu talebi
• İş güvenliğinin hazırladığı raporlar
• İş güvenlik uzmanının beyanı
• İş güvenliği müfettiş raporu / bilirkişi raporu
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi (Mağdur kişinin vefatı halinde yasal mirasçıları – mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba) tarafından imzalanmış aslı

• İş kazasıyla ilgili tutanaklar
• İş güvenliği müfettiş raporları
• Hastane kesin raporu (Yaralanma, maluliyet)
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler) • Maluliyet durumunda aktüer hesabı
• Gerek işçi, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar
• İş güvenliği müfettiş raporları
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Aktüer hesabı
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname
• Veraset ilamı
• Nüfus aile tablosu
• Ölüm raporu
Sigortalımızın müvekkili ile arasındaki sözleşme
• Sigortalımızın detaylı yazılı beyanı
• Müvekkilin sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge
• Hatayı ve zararı belgeleyen muhtelif belgeler
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için müvekkilden yazılı muvafakat alınması
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura vs.)
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları
Gerekli görülmesi halinde şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Hastane kesin raporu (Yaralanma, maluliyet)
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Maluliyet durumunda aktüer raporu
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi, mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba tarafından imzalanmış aslı
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname
• Veraset ilamı
• Nüfus aile tablosu
• Ölüm raporu
• Aktüer hesabı
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişinin mirasçıları tarafından imzalanmış aslı
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura vs.)
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Hastane kesin raporu (Yaralanma, maluliyet)
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişi, mağdur kişinin 18 yaşından küçük olması halinde anne ve baba tarafından imzalanmış aslı
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Maluliyet durumunda aktüer raporu
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Kazaya ilişkin tutanak
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu
• Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (Aylık maaş ve toptan ödemeler)
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname
• Veraset ilamı
• Nüfus aile tablosu
• Ölüm raporu
• Aktüer hesabı
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin mağdur kişinin mirasçıları tarafından imzalanmış aslı
• Kaza kırım raporu
• Kaza tutanağı
• Uçuşa elverişlilik sertifikası
• Pilot lisansı
• Pilot sağlık sertifikası “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin pilot tarafından imzalanmış aslı
• Pilot uçuş saatleri
• Uçuş planı
• Teknik rapor
• Gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Muayeneye ilişkin epikriz raporu
• AMS raporu (Lisans iptaline ilişkin)
• Süreli raporlarda süre sonunda lisans durumunun son hali
• Pilot kimliği ve kimlik belgesi
• Pilot lisansı
• İşe giriş bildirgesi, sigortalı işyerinde son aya ilişkin SGK hizmet dökümü
• Havacılık sağlık sertifikası başvuru formu ve sağlık sertifikası
• Maaş bordrosu
• “Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı” belgesinin pilot tarafından imzalanmış aslı
• Gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Tazminat talep formu
• Resmi tutanak / savcılığa başvuru yazısı
• Beyan
• Banka / kredi kartı hesap dökümü
• Yapılan masraflara ilişkin itiraz dilekçesi
• Banka tarafından zararın karşılanmadığına dair yazı
• Kimlik bilgileri • Diğer
• Sigortalının detaylı beyanı
• Şirket sicil gazetesi (Ortaklık yapısı)
• Kamu otoritesinin düzenlediği para cezasının tebliği – ödeme dekontu
• Kamu otoritesine veya üçüncü şahıslara karşı savunma masraflarının belgeleri
• Veri koruma adına yapılan masrafların belgeleri
• Üçüncü şahısların uğradığı zararla ilgili belgeler
• Alınan bilgisayar uzman hizmetlerine ilişkin masraflar - teklifler
• Fidye talebi halinde savcılık şikayeti, ilgili tutanaklar – varsa kanıtlayıcı diğer belgeler
• Fidye ödemesi nakit dışında satılabilir mal ise satış belgesi – hizmet ise hizmet belgesi
• Gizlilik politikası
• Sigortalının satış kayıtları – muhasebe kayıtları – kâr kaybı ile ilgili sigortalının talep beyanı
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası kara yolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, hava yolunda airway bill, demir yolunda railway bill
• Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
• Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
• Tutanak
• Çeki listesi
• Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Beyan yazısı
• Denize elverişlilik belgesi
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Eksper raporu
• Hasar fotoğrafları
• Tamir faturaları
• Hasar ile ilgili diğer faturalar
• Marina bağlama sözleşmesi
• Özel yat kayıt belgesi
• Kaptanlık belgesi / amatör denizci belgesi
• Deniz kazası olay raporu
• Meteoroloji raporu
• Deniz raporu (Sea protest)
• Yangın raporu
• Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
• Çalınan değerleri belgeleyen evrak
• Muvafakatname
• Diğer gerekli görülebilecek belgeler
• Poliçe numarası
• Beyan yazısı
• Deniz raporu (Sea Protest)
• Denize elverişlilik belgesi
• Meteoroloji raporu
• Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
• Kurtarma teklifleri
• Tamir teklifleri
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Personel listesi
• Klas belgesi
• Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class Maintenance Certificate)
• Klas raporu
• Hasar fotoğrafları
• Tamir ve diğer masraf faturaları
• Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
• Eksper raporu
• Gerekli hallerde “Adjuster” raporu
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Fatura
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Fotoğraf
• Taşıma aracına ait belgeler
• Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
• Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi
olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
• Mal faturası
• Taşıma sözleşmesi
• Uluslararası nakliye senedi (CMR belgesi)
• Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
• Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
• Ambalaj listesi
• Gümrük çıkış - giriş beyannamesi
• Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
• Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
• Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
• Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

Hasar Anında Ne Yapılmalı?

Hasar meydana geldiğinde
0537 397 40 47 nolu telefonu arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Acil durum hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız bu durumu mutlaka bildiriniz.

Hasar ihbarı yapmadan önce aşağıdaki yer alan bilgileri lütfen hazırlayınız.